Діяльність

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ”, – неприбуткова організація, діяльність якої поширюється на всю територію України.

Основними принципами діяльності Організації є:

 • верховенство права та закону, рівність перед законом;
 •  пріоритет суспільних інтересів;
 •  професіоналізм;
 •  демократичність;
 •  рівноправність членів;
 •  вільного вибору території;
 •  відсутність майнового інтересу їх членів;
 •  добровільність;
 •  справедливість;
 •  прозорості, відкритості та публічності;
 •  самоврядність.

Основна мета діяльності Організації є:

 • Сприяння захисту довкілля – без мети отримання прибутку;
 • брати участь та організовувати семінари, конференції, консультації пов’язані з поліпшенням стану навколишнього середовища;
 • сприяння захисту прав та законних інтересів членів Організації;
 • сприяння в об’єднані фахівців, людей, представників професій, діяльність яких пов’язана з захистом навколишнього середовища.

Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні завдання:

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, представляти  свою мету (цілі);
 • проводити збори, з’їзди, семінари, конференції (закритого та відкритого типу) для осіб, яким небайдужі екологічні проблеми;
 • сприяння створенню систем заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки;
 • сприяння створенню заповідників, заказників і національних парків з метою збереження природних комплексів;
 • сприяння у використанні сучасних методів екологічної логістики для тотального очищення від несанкціонованого засмічення території регіону;
 • обмеження несанкціонованого викидання сміття;
 • сприяння в захисті водних ресурсів;
 • організація правових, технологічних, економічних, наукових і соціальних заходів, спрямованих на попередження та усунення забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів – без мети отримання прибутку;
 • звертатися у порядку, визначеному чинним законодавством України, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб із пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному чинним законодавством України, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та стосуються сфери діяльності Громадської організації та важливих питань державного та суспільного життя;
 • брати участь у проведенні мирних зібрань;
 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України;
 • Громадська організація має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну діяльність, а також мати інші права згідно із законом;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • сприяння інформуванню суспільства про практику та проблемні питання у суспільстві.

Для виконання поставлених завдань Організація в порядку, встановленому чинним законодавством України :

 • організовує та проводить громадські зібрання;
 • надає допомогу в  захисті прав і основних свобод людини та громадянина;
 • надає членам Організації методичну та інформаційну допомогу;
 • організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції, зустрічі та інші інформаційно – освітні заходи, без мети отримання прибутку;
 • організовує та проводить дослідження;
 • збирає, вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки, організації та проведення програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища та екологічного стану України;
 • розроблює та здійснює в установленому порядку випуску та розповсюдженню інформації, методичній, довідковій, навчальній та іншої літератури, аудіо- та відеозаписів, баз даних на електронних носіях, використовує для цього можливості друкованих, радіо, телебачення та Інтернет- без мети отримання прибутку;
 • бере участь в соціально-значних та суспіно-корисних програмах державних органів, інших суспільних та комерційних організацій направлених в наданні допомоги громадянам.